PRICVACYBELEID DIERENPENSION PRINS 

Dierenpension Prins Dierenpension Prins, gevestigd aan Stadsweg 95 9794 TC Lellens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Www.dierenpensionprins.nl
Stadsweg 95
9794 TC Lellens
0503022963 

Algemeen
Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze vestigingen.Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. 

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenpension Prins verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wijzonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenpensionprins.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenpension Prins verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling, maken van de factuur, versturen van de factuur
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Dierenpension Prins verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om door u gestelde vragen te beantwoorden
– Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail
– Dierenpension Prins zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht/behandeling noodzakelijk is ( dierenarts bij ziekte) en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
– Bij het invullen van reserveringsformulieren op de website. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Dierenpension Prins neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenpension Prins) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dierenpension Prins bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bewaartermijn van de gegevens is wettelijk 7 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenpension Prins verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal het geval zijn wanneer wij een dierenarts moeten contacteren bij ziekte van uw dier. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dierenpension Prins gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dierenpension Prins en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestandnaar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naarinfo@dierenpensionprins.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenpension Prins neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dierenpensionprins.nl